4:43 Chủ nhật, Ngày 14 Tháng 7 Năm 2024
Gửi cho bạn bè

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 4 NĂM 2019
TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 4 NĂM 2019

Ngày Đăng: 04/04/2019, Lượt Xem: 4496

CHUYÊN ĐỀ

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH

HỒ CHÍ MINH GẮN VỚI VIỆC PHÁT HUY DÂN CHỦ, CHĂM LO VÀ BẢO VỆ QUYỀN LỢI CHÍNH ĐÁNG CỦA THANH THIẾU NHI

(Tài liệu dành cho cán bộ đoàn năm 2019, ban hành kèm theo

Công văn số 2330 -CV/TWĐTN-BTG ngày  05 tháng 3  năm 2019

của Ban Bí thư Trung ương Đoàn)

------------

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao việc phát huy dân chủ trong mọi công việc, không ngừng quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân, trong đó có thanh thiếu nhi. Người là tấm gương sáng ngời về thực hành dân chủ, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho thanh thiếu nhi. Chăm lo cho thanh thiếu nhi cũng là chăm lo cho tương lai của đất nước, bởi vì theo Người, “tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”[1], là lực lượng quan trọng quyết định “nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh”, là cái gốc căn bản làm cho “non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không”[2]. Bởi vậy, cán bộ đoàn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phát huy dân chủ, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng của thanh thiếu nhi cần tập trung vào các nội dung chủ yếu sau đây:

Phần thứ nhất

TƯ TƯỞNG VÀ TẤM GƯƠNG HỒ CHÍ MINH VỀ PHÁT HUY

DÂN CHỦ, CHĂM LO VÀ BẢO VỆ QUYỀN LỢI CHÍNH ĐÁNG

CỦA THANH THIẾU NH

1. Tư tưởng, tấm gương Hồ Chí Minh về phát huy dân chủ

Theo Hồ Chí Minh, dân chủ có nghĩa “dân là chủ”, đối lập với quan niệm “quan chủ”, thể hiện bản chất trong cấu tạo quyền lực của xã hội. Người giải thích: “Chế độ ta là chế độ dân chủ, tức là nhân dân là người chủ”[3], “Nước ta là nước dân chủ, nghĩa là nước nhà do nhân dân làm chủ”[4], “địa vị cao nhất là dân, vì dân là chủ”[5], “Ở nước ta chính quyền là của nhân dân, do nhân dân làm chủ... Nhân dân là ông chủ nắm chính quyền. Nhân dân bầu ra đại biểu thay mặt mình thi hành chính quyền ấy. Thế là dân chủ[6].

Về tầm quan trọng của dân chủ, Hồ Chí Minh khẳng định: “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”[7]. “Dân chủ là của quý báu nhất của nhân dân..., dân chủ cũng cần phải có chuyên chính để giữ gìn lấy dân chủ”[8]. Thực hành dân chủ rộng rãi sẽ là chiếc chìa khóa vạn năng để giải quyết mọi khó khăn.

Người luôn nhắc nhở cán bộ, đảng viên không bao giờ được quên “dân là chủ”, “mọi quyền hành đều ở nơi dân”, “chính quyền dân chủ có nghĩa là chính quyền do người dân làm chủ”[9], “mọi người có quyền làm, có quyền nói”[10]. Chính quyền từ xã đến Trung ương đều do dân cử ra, tất cả quyền lực trong nước đều thuộc về nhân dân. Do đó, “Nhiệm vụ của chính quyền dân chủ là phục vụ nhân dân”[11].

Quan điểm nhất quán của Hồ Chí Minh là có bảo đảm và phát huy dân chủ ở trong Đảng thì mới bảo đảm được dân chủ của toàn xã hội. Quyền lãnh đạo của Đảng được xuất phát từ sự ủy quyền của giai cấp công nhân, của dân tộc và của nhân dân. Đảng trở thành hạt nhân chính trị của toàn xã hội là nhân tố tiên quyết để bảo đảm tính chất dân chủ của xã hội. Dân chủ trong Đảng trở thành yếu tố quyết định tới trình độ dân chủ của toàn xã hội.

Phát huy dân chủ và quyền làm chủ của nhân dân được Hồ Chí Minh thực hành nhuần nhuyễn xuyên suốt quá trình hoạt động cách mạng. Tấm gương thực hành dân chủ của Người được thể hiện từ những công việc lớn lao cho đến việc bình thường, giản dị trong cuộc sống hằng ngày. Trong công tác lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Người luôn phát huy sức mạnh tổng hợp của nhiều cơ quan, tổ chức, tập thể và nhân dân. Chuẩn bị đưa ra một chủ trương lớn, thậm chí là khi chuẩn bị một bài báo, Hồ Chí Minh đều đưa ra thảo luận, xin ý kiến của tập thể, nhất là ý kiến của những người có chuyên môn sâu và dày dặn kinh nghiệm. Đặc biệt, Người rất coi trọng, biết huy động sự tham gia trí tuệ của đội ngũ trí thức, các chuyên gia trong bộ máy của Đảng và Nhà nước; yêu cầu chuẩn bị kỹ lưỡng, trao đổi góp ý cẩn thận sao cho mọi chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước khi ban hành, ít phải thay đổi, bổ sung. Ngoài ra, trước khi quyết định một công việc hệ trọng, Người thường hỏi lại cẩn thận ý kiến những đồng chí đã giúp mình.

Người không bao giờ đặt mình cao hơn tổ chức, ở ngoài sự kiểm tra, giám sát của tổ chức, mà luôn luôn tranh thủ bàn bạc với tập thể. Người luôn làm gương và yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải đặt mình trong tập thể, lắng nghe ý kiến, phát huy sức mạnh tập thể, nhận trách nhiệm cá nhân và hoàn thành tốt nhiệm vụ được tập thể giao phó; tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

Hồ Chí Minh cho rằng, sở dĩ xảy ra mất đoàn kết vì người đứng đầu ở nơi đó còn chuyên quyền, độc đoán, áp đặt chủ quan, trong hội nghị thì mọi người miễn cưỡng đồng tình, sau hội nghị nếu đã không thông thì sẽ không quyết tâm thực hiện. Vì vậy, “phải thật sự mở rộng dân chủ để tất cả đảng viên bày tỏ hết ý kiến của mình”, “có phát huy dân chủ đến cao độ thì mới động viên được tất cả lực lượng của nhân dân đưa cách mạng tiến lên”[12]. Người cho rằng, Nhà nước ta phải phát huy dân chủ, phải làm cho việc thực hành dân chủ được thể hiện và thấm sâu vào tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội vì “thực hành dân chủ là cái chìa khóa vạn năng có thể giải quyết mọi khó khăn”[13].

Nhiều lần, Hồ Chí Minh phê bình cách lãnh đạo của một số cán bộ không dân chủ, do đó mà người có ý kiến không dám nói, người muốn phê bình không dám phê bình, làm cho cấp trên, cấp dưới cách biệt nhau, quần chúng với Đảng xa rời nhau, không còn hăng hái, không còn sáng kiến trong khi làm việc.

2. Tư tưởng, tấm gương Hồ Chí Minh về chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho thanh thiếu nhi

2.1. Một số luận điểm của Hồ Chí Minh về chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho thanh thiếu nhi

Trong Hồ Chí Minh toàn tập, có 1298 chữ “thanh niên”, 80 chữ “thiếu niên”, 380 chữ “nhi đồng”, thể hiện tư tưởng, sự quan tâm, chăm lo của Người nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng cho thanh thiếu nhi. Trong bản Di chúc, Hồ Chí Minh căn dặn nhiều điều về thanh niên ngay sau khi nói về Đảng, cho thấy sự quan tâm đặc biệt của Người đối với đoàn viên thanh niên - những người chủ tương lai của đất nước.

Có thể nhấn mạnh một số điểm trong tư tưởng Hồ Chí Minh về chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho thanh thiếu nhi sau đây:

Một là, luôn nhìn nhận, đánh giá cao về vai trò, vị trí của thanh thiếu nhi đối với sự nghiệp cách mạng, với tương lai, tiền đồ của dân tộc.

Người luôn khẳng định tiềm năng to lớn của thanh thiếu nhi, tin tưởng và nhìn nhận về thanh thiếu nhi theo quan điểm phát triển, lớp đi sau kế tiếp lớp đi trước gánh vác trọng trách của dân tộc mà lịch sử giao phó. Ngay từ khi đất nước còn chìm trong đêm trường nô lệ, Người đã nêu lên tư tưởng phải thức tỉnh thanh niên để đi đến thức tỉnh dân tộc. Khi nước ta giành được độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh lại nhấn mạnh: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên. Thanh niên muốn làm người chủ tương lai cho xứng đáng thì ngay hiện tại phải rèn luyện tinh thần và lực lượng của mình, phải ra làm việc để chuẩn bị cái tương lai đó”[14].

Khi nhấn mạnh vai trò của thanh thiếu nhi đối với tương lai tươi sáng của đất nước và tiền đồ vẻ vang của dân tộc, Hồ Chí Minh căn dặn: “Thanh niên chiến đấu giữ lấy nền độc lập và tự luyện ngay từ bây giờ để sau này lên thay những thủ lĩnh mà gánh vác việc trọng đại của nước nhà”[15]. Để có được nhìn nhận về sự tiếp nối giữa các thế hệ thanh niên - thiếu niên - nhi đồng, Người cũng chỉ ra mối quan hệ đó rằng: “thanh niên là người tiếp sức cách mạng cho thế hệ thanh niên già, đồng thời là người phụ trách dìu dắt thế hệ thanh niên tương lai - tức là các cháu nhi đồng”[16].

Hai là, Đảng, Nhà nước, các cấp ngành, đoàn thể phải quan tâm tổ chức, bồi dưỡng, giáo dục, đào tạo thanh thiếu nhi về mọi mặt, phải chú ý quan tâm từ các cháu nhi đồng.

Quan tâm tổ chức, bồi dưỡng, giáo dục, đào tạo thanh thiếu nhi về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, văn hoá, sức khoẻ, nghề nghiệp, giải quyết việc làm, phát triển tài năng - sức sáng tạo, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện để họ kế tiếp nhau cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Muốn có được các thế hệ thanh niên tốt, phải chăm lo từ các cháu thiếu niên, nhi đồng, “vì thiếu nhi là tương lai của dân tộc”[17].

Gia đình, nhà trường và xã hội phải chăm lo bồi dưỡng, giáo dục, đào tạo thanh thiếu nhi trở thành lực lượng nối tiếp thanh niên, đều là công dân tốt, thành các đội xung kích cách mạng, là lực lượng hậu bị của Đảng nhằm kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng, phục vụ đắc lực cho lý tưởng cộng sản. Bởi nếu không chăm lo cho thế hệ trẻ, không tạo dựng một lực lượng kế tục có đức, có tài, sẽ không có những con người xã hội chủ nghĩa để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Người chỉ rõ: “Gia đình, trường học và xã hội chăm lo giáo dục, đều nhằm mục đích làm cho các em mai sau trở nên những công dân tốt, những cán bộ tốt, những người chủ tốt của nước Việt Nam”[18]; “thế hệ thanh niên hiện nay, gái cũng như trai rất tốt và gan dạ; cần tích cực giáo dục họ và kết nạp những người có đủ tiêu chuẩn vào Đảng để phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân”[19].

Đó cũng là thực hiện tư tưởng của Hồ Chí Minh: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người. Chúng ta phải đào tạo ra những công dân tốt và cán bộ tốt cho nước nhà...”[20]. Bởi vậy, trước lúc đi xa, Người căn dặn trong Di chúc: Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là việc rất quan trọng và rất cần thiết.

Ba là, nhiệm vụ chăm lo cho thanh thiếu nhi là của toàn Đảng, toàn dân, trong đó cán bộ, đảng viên, người đi trước phải là những tấm gương sáng.

Người căn dặn các cấp ủy Đảng, chính quyền phải quan tâm chăm sóc thanh thiếu nhi, đẩy mạnh công tác thanh thiếu: “Thiếu niên, nhi đồng là người chủ tương lai của nước nhà. Vì vậy, chăm sóc và giáo dục tốt các cháu là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân. Công tác đó phải làm kiên trì, bền bỉ…, cần phải đẩy mạnh công tác thiếu niên, nhi đồng đạt nhiều kết quả tốt và thiết thực. Trước hết các gia đình (tức là ông bà, cha mẹ, anh chị) phải làm thật tốt công việc ấy. Các đảng ủy đường phố và hợp tác xã phải phụ trách chỉ đạo thiết thực và thường xuyên. Ủy ban thiếu niên, nhi đồng, Đoàn Thanh niên, ngành giáo dục và các ngành, các đoàn thể cần phải có kế hoạch cụ thể chăm sóc, giáo dục các cháu càng ngày càng khoẻ mạnh và tiến bộ. Các Tỉnh ủy, Thành ủy cần phải phụ trách đôn đốc việc này cho có kết quả tốt. Vì tương lai của con em ta, dân tộc ta, mọi người, mọi ngành phải có quyết tâm chăm sóc và giáo dục các cháu bé cho tốt.”[21]

Theo Người, “Giáo dục nhi đồng là một khoa học. Vậy các bạn phải cố gắng học tập, nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm, để tiến bộ mãi. Nhất là phải làm kiểu mẫu trong mọi việc”[22]. Bác dạy giáo dục thiếu nhi “phải giữ toàn vẹn cái tính vui vẻ, hoạt bát, tự nhiên, tự động, trẻ trung của chúng, chớ nên làm cho chúng hoá ra những người già sớm”; việc dạy chữ phải luôn đi đôi với việc dạy các em làm người; việc chăm sóc luôn phải đi đôi với việc bảo vệ thiếu nhi, giáo dục trong tổ chức Đội...

Để làm tốt công tác giáo dục đào tạo, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, Bác đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ và các thế hệ cha, anh, những người đi trước. Theo Bác, thế hệ đi sau phải tiến bộ hơn thế hệ đi trước mới tốt, nếu thế hệ đi sau không bằng thế hệ đi trước, như thế là thụt lùi, là đáng phê bình, đó cũng là khuyết điểm của người lớn tuổi, thế hệ cha anh.

Bốn là, phải tránh thái độ thành kiến, hẹp hòi, bảo thủ với thanh thiếu nhi và phải độ lượng, dìu dắt và đặc biệt quan tâm đến công tác thanh thiếu nhi.

Theo Hồ Chí Minh, thanh thiếu nhi sống trong điều kiện mới, tất yếu có những nhu cầu, lợi ích khác với thế hệ trước. Vì vậy, không nên xem xét, đánh giá thanh thiếu nhi theo quan điểm “trước sao nay vậy”, “Cần phải đi sâu vào đời sống, hiểu rõ tâm lý của các lớp thanh niên và giúp đỡ họ giải quyết các vấn đề một cách thiết thực”[23]. Cần chú trọng việc nêu gương người tốt, việc tốt; đặc biệt là cán bộ đảng viên, các thế hệ đi trước phải là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập noi theo. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở cán bộ, đảng viên lâu năm không nên có thái độ gia trưởng đối với thế hệ trẻ, mà ngược lại, càng nên quan tâm giúp đỡ đào tạo họ, để họ làm việc tốt hơn mình. Người từng dạy: “Các đồng chí già là rất quý, là gương bền bỉ đấu tranh, dìu dắt, bồi dưỡng, đào tạo thêm đồng chí trẻ. Đồng chí già phải giúp đỡ cho đồng chí trẻ tiến bộ. Như thế đòi hỏi ở đồng chí già phải có thái độ độ lượng, dìu dắt đồng chí trẻ”[24]. “Nếu thế hệ già khôn hơn thế hệ trẻ thì không tốt. Thế hệ già thua thế hệ trẻ mới là tốt. Các cháu không hơn là bệt. Bệt là không tốt. Người ta thường nói: Con hơn cha là nhà có phúc. Ta hiểu như thế, nhưng không có tư tưởng thụt lùi, nạnh kẹ: Tao làm cách mạng già đời không được gì. Nó mới vào, mà Bộ trưởng, Thứ trưởng, Chủ tịch, Chủ nhiệm...”[25].

Năm là, xây dựng Đoàn và các tổ chức thanh thiếu nhi vững mạnh.

Đoàn là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên Việt Nam, trực tiếp giúp Đảng, Nhà nước thực hiện nhiệm vụ công tác thanh niên, phát động và tổ chức phong trào hành động cách mạng của thanh niên, là cầu nối giữa thanh niên với Đảng.

Công tác thanh thiếu nhi được đặc biệt coi trọng. Nội dung bao quát trong toàn bộ công tác này của Chủ tịch Hồ Chí Minh là hình thành lớp người kế thừa xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa hồng vừa chuyên. “Hồng” theo tư tưởng của Người là “quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng. Đó là điều chủ chốt nhất”; còn “chuyên” có thể hiểu là trình độ chính trị, văn hóa, khoa học, kỹ thuật và quân sự[26]. Người căn dặn: “Chi bộ phải chăm lo xây dựng Đoàn thanh niên cho thật tốt”, “Trung ương và các cấp đảng bộ địa phương sẽ săn sóc hơn nữa đến công tác của Đoàn, để phát huy tác dụng tiên phong của Đoàn về mọi mặt”[27].

 

THEO DÒNG LỊCH SỬ - NGÀY NÀY NĂM ẤY

- 10/3 (Âm lịch): Ngày giỗ tổ Hùng Vương.

- 07/4/1907: Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn.

- 21/4: Ngày sách Việt Nam.

- 23/4: Ngày sách và bản quyền thế giới.

- 25/4/1976: Ngày tổng tuyển cử bầu quốc hội chung của cả nước.

- 27/4/1998: Ngày mất của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh.

- 30/4/1975: Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

- 01/5/1886: Ngày Quốc tế Lao động.

 

Ngày 30/4/1975: NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM,

THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC

          Sau một tháng tiến công và nổi dậy, quân dân ta đã giành toàn thắng trong 2 chiến dịch Tây Nguyên và Huế - Đà Nẵng, giải phóng hơn nửa đất đai và nửa dân số toàn miền Nam, chiếm giữ một khối lượng lớn vật chất, trang bị, phương tiện chiến tranh. Các lực lượng vũ trang của ta trưởng thành nhanh chóng.

          Nghị quyết của Bộ Chính trị ngày 25/3/1975 đã quyết định chuẩn bị chiến dịch giải phóng Sài Gòn mang tên chiến dịch Hồ Chí Minh.

          Ngày 9/4 quân ta tiến công Xuân Lộc, một căn cứ phòng thủ trọng yếu của địch bảo vệ Sài Gòn từ phía Đông. Tại đây đã diễn ra những trận chiến đấu ác liệt. Ngày 16/4 quân ta phá vỡ tuyến phòng thủ của địch ở Phan Rang. Ngày 21/4 toàn bộ quân địch ở Xuân Lộc tháo chạy. Cũng ngày này Nguyễn Văn Thiệu đã tuyên bố từ chức Tổng thống.

17 giờ ngày 26/4 quân ta được lệnh nổ súng mở đầu chiến dịch. Tất cả 5 cánh quân từ các hướng vượt qua tuyến phòng thủ vòng ngoài của địch tiến vào Sài Gòn.

          Đêm 28 rạng sáng 29/4 tất cả các cánh quân của ta được lệnh đồng loạt tổng công kích vào trung tâm thành phố, đánh chiếm tất cả các cơ quan đầu não của địch.

          9 giờ 30 phút ngày 30/4 Dương Văn Minh vừa lên làm Tổng thống đã kêu gọi “ngừng bắn để điều đình giao chính quyền” nhằm cứu quân ngụy khỏi sụp đổ.

          10giờ 45 phút ngày 30/4 xe tăng của ta tiến thẳng vào dinh Tổng thống ngụy (dinh Độc Lập), bắt sống toàn bộ ngụy quyền Trung ương. Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng không điều kiện. 11 giờ 30 phút cùng ngày, lá cờ cách mạng tung bay trên nóc phủ tổng thống ngụy, báo hiệu sự toàn thắng của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Miền Nam được giải phóng, đất nước hoàn toàn độc lập, non sông thu về một mối.

LỊCH SỬ VÀ Ý NGHĨA NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5

          Ngày Quốc tế lao động, ngày hội của những người lao động toàn thế giới, được tổ chức vào ngày 1- 5 hàng năm.

          Trong cuộc đấu tranh giữa tư bản và lao động, vấn đề thời gian lao động có ý nghĩa quan trọng. Ngay sau khi thành lập Quốc tế I năm 1864, Mác coi việc rút ngắn thời gian lao động là nhiệm vụ đấu tranh của giai cấp vô sản. Tại Đại hội I Quốc tế I họp tại Giơ-ne-vơ tháng 9-1866 vấn đề đấu tranh cho ngày làm việc 8 giờ được coi là nhiệm vụ trước mắt. Khẩu hiệu ngày làm 8 giờ sớm xuất hiện trong một số nơi của nước Anh - nước có nền công nghiệp phát triển sớm nhất. Yêu sách này dần lan sang các nước khác.

          Phong trào đòi làm việc 8 giờ phát triển mạnh ở nước Mỹ từ năm 1827 đi đôi với sự nảy nở và phát triển phong trào Công đoàn. Năm 1868, giới cầm quyền Mỹ buộc phải thông qua đạo luật ấn định ngày làm 8 giờ trong các cơ quan, xí nghiệp thuộc Chính phủ. Nhưng xí nghiệp tư nhân vẫn giữ ngày làm việc từ 11 đến 12 giờ.

          Tháng 4 - 1884 tại thành phố công nghiệp lớn Si-ca-gô, Đại hội Liên đoàn lao động Mỹ thông qua Nghị quyết nêu rõ: từ ngày 1 - 5 - 1886 ngày lao động của tất cả công nhân sẽ là 8 giờ.

          Ngày 1 - 5 - 1886, công nhân toàn thành phố Si-ca-gô tiến hành bãi công, 40 nghìn người không đến nhà máy. Họ tổ chức mittinh, biểu tình trên thành phố với biểu ngữ “Từ hôm nay không người thợ nào làm việc quá 8 giờ một ngày! Phải thực hiện 8 giờ làm việc, 8 giờ nghỉ ngơi, 8 giờ học tập”, cuộc đấu tranh lôi cuốn ngày càng đông người tham gia. Cùng ngày đó, các Trung tâm công nghiệp ở nước Mỹ đã nổ ra 5.000 cuộc bãi công với 340 nghìn công nhân tham gia. Ở một số nơi như Niu-Oóc, Pi-Xbớc, Ban-ti-mo, Oa-sinh-tơn… có khoảng 12 vạn rưỡi công nhân giành được quyền làm việc 8 giờ một ngày, khẩu hiệu “Ngày làm việc 8 giờ” trở thành tiếng nói chung của toàn thể giai cấp công nhân. Ở nhiều nơi cảnh sát đã đàn áp các cuộc biểu tình, đặc biệt ở thành phố Si-ca-gô cảnh sát đã tàn sát đẫm máu cuộc đấu tranh, làm hơn một trăm người chết, nhiều thủ lĩnh Công đoàn bị bắt và bị kết án tử hình.

          Mặc dù cuộc bãi công ở Si-ca-gô bị trấn áp, nhưng khí phách anh hùng của công nhân và yêu cầu thiết thực của cuộc đấu tranh đã gây chấn động lớn trong giai cấp công nhân thế giới; công nhân nhiều nước đã đồng tình và hưởng ứng yêu sách của công nhân Si-ca-gô. Vì thế tại Đại hội thành lập Quốc tế II do Ph.Ăng-ghen lãnh đạo họp ngày 14 - 7 - 1889, Đại biểu của giai cấp công nhân thông qua Nghị quyết lấy ngày 01 - 5 hàng năm làm ngày đoàn kết đấu tranh của giai cấp vô sản toàn thế giới.

          Thực hiện Nghị quyết trên, năm 1890 lần đầu tiên ngày Quốc tế lao động 1 - 5 được tổ chức trên quy mô thế giới.

          Ngày 1 - 5 ở các nước xã hội chủ nghĩa, đã coi là ngày mừng thắng lợi đã đạt được, nêu quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ mới và biểu lộ tình đoàn kết với những người lao động các nước khác. Ở các nước thuộc hệ thống tư bản chủ nghĩa, ngày 1 - 5 là ngày biểu dương cho lực lượng lao động, đấu tranh cho hòa bình, dân chủ, tiến bộ xã hội.

          Ở Việt Nam, sau khi Đảng cộng sản Đông Dương ra đời (1930), giai cấp công nhân Việt Nam cũng lấy ngày 1 - 5 là ngày đoàn kết đấu tranh của mình. Cuộc đấu tranh ngày 1 - 5 - 1930 là một bước ngoặt của cao trào cách mạng 1930 - 1931, từ thành thị đến nông thôn, từ Bắc đến Nam nhiều nơi treo cờ Đảng, tổ chức mittinh, tuần hành thị uy, lần đầu tiên dưới sự lãnh đạo của Đảng và hướng dẫn vận động của Công hội, công nhân ta biểu tình kỷ niệm ngày Quốc tế lao động 1 - 5 đấu tranh đòi quyền lợi, tỏ tình đoàn kết với công nhân lao động thế giới.

          Trong thời kỳ trước Cách mạng tháng Tám việc kỷ niệm ngày Quốc tế lao động 1 - 5 phần nhiều phải tổ chức bí mật bằng hình thức treo cờ, rải truyền đơn. Năm 1936, do thắng lợi của Mặt trận bình dân Pháp và Mặt trận dân chủ Đông Dương, ngày Quốc tế lao động lần đầu tiên được tổ chức công khai tại Hà Nội, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

          Ngày nay, ngày Quốc tế lao động là ngày hội của giai cấp công nhân và nhân dân lao động nước ta, ngày đoàn kết giai cấp công nhân và các dân tộc bị áp bức trên thế giới trong cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

                                                                         Nguồn: lichsuvietnam.vn

SỔ TAY NGHIỆP VỤ

Trong tài liệu sinh hoạt chi Đoàn số tháng 4 năm 2019, chúng tôi xin gửi đến các bạn đoàn viên thanh niên một số nội dung sau:

1. Thái độ và tác phong của người cán bộ Đoàn

          Mỗi người cán bộ Đoàn có thái độ và phong cách riêng, có thể mang lại sự hứng thú, ngưỡng mộ của đoàn viên, thanh niên nhưng đôi khi cũng có thể mang lại sự buồn chán và không tôn trọng v.v...

Bên cạnh thái độ, tác phong riêng có, người cán bộ Đoàn cần biết tự rèn luyện thêm thái độ, tác phong thích hợp với vị trí, nhiệm vụ của mình, nhất là tác phong sư phạm. Đương nhiên, sự rèn luyện này cũng sẽ mang lại sự hữu ích cho tương lai, nghề nghiệp của người cán bộ Đoàn sau này. Một số thái độ và tác phong cần được chú ý gồm có:

1.1. Vận động - thuyết phục

Cán bộ Đoàn chính là người làm công tác thanh vận (vận động thanh niên). Vì vậy, phương pháp chủ yếu mà người cán bộ Đoàn cần áp dụng trong thực hiện nhiệm vụ là vận động, thuyết phục thông qua các hoạt động tuyên truyền, thảo luận dân chủ hay qua kết quả công việc thực tế. Sự vận động, thuyết phục nhằm đạt tới sự thống nhất trong nhận thức và hành động của từng cá nhân, tập thể đối với những công việc nên làm, phải làm,…

1.2. Biết lắng nghe mọi người

Việc lắng nghe ý kiến người khác là một yêu cầu quan trọng. Qua lắng nghe, người cán bộ Đoàn có thể hiểu tâm tư, nguyện vọng của thanh niên; để biết những yêu cầu mà mình đưa ra có được các thành viên tiếp nhận một cách tự giác hay không. Tuy nhiên, sự lắng nghe không có nghĩa là thụ động mà phải biết giải thích, đối đáp, hướng dẫn, hiểu được những băn khoăn lo lắng của thanh niên để tháo gỡ, giải quyết.

1.3. Làm gương

Lời nói bao giờ cũng phải đi đôi với việc làm. Trong công việc, nhất là việc khó, người cán bộ Đoàn phải biết cùng làm và cùng làm tốt. Đặc biệt, trong việc học tập, người cán bộ Đoàn cần phải đạt kết quả tốt.

Việc tu dưỡng, rèn luyện của người cán bộ Đoàn phải thực sự là tấm gương để đoàn viên, thanh niên noi theo, tự giác chấp hành tốt các qui định chung.

1.4. Nhạy bén, làm việc khoa học

Cán bộ Đoàn là người thủ lĩnh của tầng lớp thanh niên trí thức có trình độ cao. Vì vậy trong quá trình công tác phải luôn thể hiện được sự nhạy bén, tìm phương cách làm việc hiệu quả cao nhất. Người cán bộ Đoàn phải biết thu xếp công việc thật khoa học, có kế hoạch công tác tốt thông qua việc biết phân công, kiểm tra công việc.

1.5. Biểu dương khen thưởng

Người cán bộ Đoàn cần biết biểu dương, khen thưởng kịp thời và công bằng đối với sự đóng góp của cá nhân hay tập thể trước những diễn đàn lớn để tạo được sự khích lệ đối với các cá nhân, tập thể. Đồng thời, tạo ra sự thi đua giữa các cá nhân, tập thể để có thể phát hiện và bồi dưỡng các nhân tố mới cho phong trào.

1.6. Phê bình

Trong công tác phê bình và tự phê bình, người cán bộ Đoàn phải biết phê bình đúng lúc, đúng chỗ, nhẹ nhàng; không làm chạm đến lòng tự trọng của đối tượng, không làm cho đối tượng tự ái.

Đối với thái độ vô trách nhiệm của một cá nhân nào đó, người cán bộ Đoàn nên dùng sức mạnh và ý kiến tập thể để phê phán. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải hết sức độ lượng, không được định kiến, thành kiến, phải định hướng cho cá nhân, tập thể có khuyết điểm sửa chữa lỗi lầm.

1.7. Trung thực, thẳng thắn, gần gũi với thanh niên

Người cán bộ Đoàn cần biết nhận thiếu sót, khuyết điểm và tiếp thu ý kiến đóng góp xây dựng; luôn cởi mở, chân thành và hoà mình với tập thể. Đặc biệt, mạnh dạn đấu tranh phê phán cái sai, kiên quyết bảo vệ lợi ích chính đáng của tập thể, đoàn viên, thanh niên.

1.8. Biết học hỏi

Người cán bộ Đoàn cần chứng tỏ mình là người đang tích cực học tập, nâng cao nhận thức mọi mặt. Có tinh thần cầu thị. Phải luôn tự nghĩ rằng mình còn khuyết điểm và cần được góp ý để hoàn thiện. 

                                                          Nguồn: tinhdoan.quangbinh.gov.vn

2. Kế hoạch triển khai cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” giai đoạn 2018 - 2022:

    

KẾ HOẠCH

Triển khai cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu

thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”,

giai đoạn 2018 - 2022

Thực hiện Kế hoạch số 131-KH/TWĐTN-BTG ngày 28/12/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về “Triển khai cuộc vận động xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới, giai đoạn 2018 - 2022”; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng kế hoạch triển khai Cuộc vận động với các nội dung cụ thể sau:

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Cụ thể hóa Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030”, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đưc, phong cách Hồ Chí Minh”, Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi, giai đoạn 2018 - 2022” của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn và những tiêu chí, giá trị cốt lõi của thanh niên Việt Nam thời kỳ mới đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

- Góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, học tập, lao động, sản xuất kinh doanh, huấn luyện - sẵn sàng chiến đấu; đấu tranh đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, ngăn chặn những thói hư tật xấu hình thành trong tập thể và mối cá nhân thanh niên.

- 100% huyện, thị đoàn và đoàn trực thuộc triển khai đồng bộ và hiệu quả Cuộc vận động bằng nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với tình hình, đặc thù của từng nhóm đối tượng, vùng, miền,… thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.

 1. NỘI DUNG TIÊU CHÍ GIÁ TRỊ HÌNH MẪU THANH NIÊN VIỆT NAM THỜI KỲ MỚI

Trên nền tảng các giá trị “Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn”, mục tiêu, nhiệm vụ công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi của nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ III, thanh niên Đắk Nông hướng đến các tiêu chí sau đây:

 1. Có lý tưởng cách mạng
 2. Bản lĩnh vững vàng
 3. Giàu lòng yêu nước
 4. Có đạo đức trong sáng
 5. Lối sống văn hoá
 6. Tuân thủ pháp luật
 7. Tiên phong hành động
 8. Sáng tạo không ngừng
 9. Học tập liên tục
 10. Rèn luyện thường xuyên
 11. Có sức khoẻ tốt
 12. Kỹ năng phù hợp
 13. Khát vọng vươn lên
 14. Đoàn kết, nhân ái

Tuỳ theo đặc điểm của mỗi địa phương, đơn vị, tâm lý đặc thù của từng đối tượng thanh niên, các địa phương, đơn vị có phương thức triển khai phù hợp, sáng tạo để định hướng thanh niên phấn đấu rèn luyện và hình thành các giá trị hình mẫu.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI

 1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Cuộc vận động

- Tuyên truyền về các giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới thông qua các ấn phẩm có hình thức đa dạng, phong phú như: Tờ rơi, tờ gấp, pano, áp phích, phướn, tranh ảnh, đồ hoạ thông tin trực quan hình ảnh, bộ ảnh tuyên truyền, phim ngắn…; trên cơ sở bộ công cụ hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới do Trung ương Đoàn xây dựng, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ chỉ đạo triển khai, tổ chức tuyên truyền trong các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh.

- Mở chuyên mục, xây dựng tuyến bài về hình mẫu thanh niên thời kỳ mới trên hệ thống website, facebook, bản tin,… của địa phương, đơn vị; gia tăng về số lượng, nâng cao chất lượng tin, bài, đổi mới cách thức thể hiện để thu hút sự quan tâm của độc giả đối với các chuyên mục, chuyên trang, về đời sống giới trẻ, sống đẹp mỗi ngày, gương người tốt, việc tốt gắn với từng giá trị cụ thể; về các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua của tuổi trẻ theo hướng hiện đại, trẻ trung. Các cấp bộ Đoàn chủ động, kịp thời cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tin đại chúng để tuyên truyền về giá trị hình mẫu thanh niên, gương người tốt, việc tốt, hành động, nghĩa cử cao đẹp trong thanh thiếu nhi.

- Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Tủ sách “Bác Hồ với thanh thiếu nhi” ở các cơ sở Đoàn, trong đó có những tác phẩm, tư liệu, sách  báo, bài nói,  bài viết về các tấm gương thanh niên Việt Nam tiêu biểu, các tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến trên các lĩnh vực.

- Tích cực vận động cán bộ, đoàn viên, thanh niên hưởng ứng Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên mạng xã hội.

- Tổ chức các buổi toạ đàm, diễn đàn, hội thảo, sinh hoạt chi đoàn về hình mẫu thanh niên thời kỳ mới.

 1. Giải pháp thực hiện các tiêu chí giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới

- Đổi mới, đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền, học tập, tìm hiểu và vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, của Đoàn vào thực tiễn công tác và đời sống thanh niên. Thực hiện nghiêm túc quy định về chế độ học tập lý luận chính trị, rèn luyện tác phong, lề lối công tác của cán bộ Đoàn.

Tổ chức sâu rộng các đợt sinh hoạt chính trị trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên, với các chủ đề: “Nhớ lời Di chúc theo chân Bác” vào dịp Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (năm 2019); “Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn” kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (năm 2020); “Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng” chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (năm 2020); “Tôi - Người đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh” kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn (năm 2021).

Đẩy mạnh triển khai Cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, tạo môi trường thực tiễn cho đoàn viên rèn luyện, phấn đấu.

- Các cấp bộ Đoàn xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Chủ động cung cấp thông tin, trang bị kiến thức, phương pháp, kỹ năng để thanh niên tự phòng ngừa, tự sàng lọc, tự đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, chống phá; thường xuyên nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và định hướng dư luận trong thanh niên; lồng ghép sinh hoạt Đoàn hàng tháng tổ chức nói chuyện thời sự về tình hình trong nước và quốc tế, giải đáp các vấn đề thanh niên quan tâm; định kỳ 01 năm/02 lần tổ chức hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh; định kỳ 05 năm/02 lần tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi toàn tỉnh.

- Tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tham gia các diễn đàn, toạ đàm, ngày hội thanh niên, liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng, xem phim lịch sử, triển lãm,… nhân các dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, Đoàn và quê hương, đất nước; quan tâm tổ chức các chương trình về nguồn, đến với địa danh lịch sử, các hoạt động hướng về biên giới, biển đảo, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các khu di tích lịch sử, di tích văn hoá; duy trì tổ chức thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sỹ vào dịp 27/7 hàng năm; tổ chức các hình thức thi tìm hiểu về lịch sử, văn hoá của quê hương Đắk Nông và của đất nước…

- Xây dựng và triển khai các giá trị tiêu chí, chuẩn mực trong hành vi, lối sống, ứng xử của thanh niên trên nền các giá trị cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập trung giáo dục lòng nhân ái, tính trung thực, trách nhiệm, ý thức tuân thủ pháp luật; tinh thần hiếu học, yêu lao động, tác phong công nghiệp trong lao động; ý thức giữ gìn và phát huy truyền thống, bản sắc văn hoá dân tộc, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hoá nhân loại. Đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm theo trước của cán bộ Đoàn chủ chốt, nhất là người đứng đầu, thủ lĩnh thanh niên ở các cấp.

- Tập trung xây dựng, nhân rộng các điển hình tập thể, cá nhân trên các lĩnh vực gắn với những tiêu chí cụ thể; tổ chức hiệu quả các Ngày hội Thanh niên sống đẹp, Ngày hội đọc sách; tổ chức tuyên dương gia đình trẻ no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; tổ chức diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường”.

- Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, lĩnh vực; phối hợp xây dựng các chương trình phát thanh, truyền hình, trò chơi trực tuyến về kiến thức pháp luật; định kỳ hàng năm tổ chức Ngày pháp luật Việt Nam; tổ chức các hoạt động tư vấn pháp luật, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên tiếp cận, sử dụng các hình thức trợ giúp pháp lý, dịch vụ pháp lý…

- Tổ chức các phong trào hành động cách mạng, các chương trình, hoạt động thực tiễn cho thanh niên tham gia; đăng ký đảm nhận, xây dựng các công trình, phần việc thanh niên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ đột xuất, việc mới, việc khó tại địa phương, đơn vị; qua đó tạo môi trường giáo dục, rèn luyện, phát huy tính tiên phong, xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên, góp phần hình thành, bồi dưỡng các giá trị hình mẫu thanh niên.

- Triển khai hiệu quả phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” trong thanh niên nhằm tạo môi trường giáo dục, rèn luyện, sáng tạo không ngừng trong học tập, nghiên cứu khoa học; trong lao động, sản xuất, kinh doanh; trong công tác, phục vụ nhân dân; trong sinh hoạt hàng ngày; nâng cao nhận thức, phát huy thanh niên tiên phong trong nghiên cứu, ứng dụng thành quả, tận dụng có hiệu quả những yếu tố tích cực từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

- Triển khai Cuộc vận động “Học tập suốt đời” trong các tầng lớp đoàn viên, thanh thiếu nhi; tích cực tổ chức và phát động tham gia các giải thưởng, cuộc thi sáng tạo, học thuật, ngoại ngữ tại địa phương, đơn vị; tăng cường vận động nguồn lực hỗ trợ thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập; thường xuyên nêu gương, tôn vinh, phát huy các tấm gương học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên trong học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học; phát huy hiệu quả các câu lạc bộ học thuật, hỗ trợ học tập, nghiên cứu khoa học,…; phối hợp tổ chức các hoạt động tạo môi trường hỗ trợ giáo viên, giảng viên trẻ nâng cao kiến thức, nghiệp vụ; quan tâm tổ chức các hoạt động, hỗ trợ giáo viên trẻ ở vùng biên giới, vùng núi, ven biển và vùng khó khăn của tỉnh.

- Tổ chức, phát động cuộc vận động, phong trào rèn luyện thân thể, tập thể dục, thể thao trong thanh niên; huy động các nguồn lực xã hội chăm lo phát triển thể chất, tầm vóc thanh niên; tổ chức đa dạng các loại hình hoạt động văn hoá, nghệ thuật trong thanh niên; phối hợp sản xuất các ấn phẩm văn hoá đáp ứng đời sống tinh thần của thanh niên trong thời kỳ mới.

- Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức, hỗ trợ trang bị kiến thức, kỹ năng để đoàn viên, thanh niên chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; xây dựng và phổ biến các chương trình, tài liệu giáo dục kỹ năng, chú trọng làm tốt trong khối trường học.

- Tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống bồi đắp và khơi dậy hoài bão, lan toả các giá trị cao dẹp về ý chí, nghị lực vươn lên, về khát khao cống hiến, về phẩm chất Việt, trí tuệ Việt trong thanh thiếu nhi; tiếp tục triển khai và nâng cao hiệu quả chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”.

 1. Phát hiện, tuyên dương, nhân rộng điển hình tiên tiến

- Cụ thể hoá các giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới trong các tiêu chí, các giải thưởng của Đoàn, Hội, Đội, trong đánh giá chất lượng cán bộ, đoàn viên, hội viên, chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn; xây dựng, phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến có sức lan toả, thu hút, hướng thanh niên đến các giá trị tích cực, cao đẹp.

- Định kỳ tổ chức liên hoan thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác các cấp; tổ chức tuyên dương và giao lưu với các điển hình thanh niên tiêu biểu ở các lĩnh vực, đối tượng; Tỉnh đoàn tổ chức Liên hoan Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn tỉnh (năm 2020).

 1. Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Cuộc vận động

- Các cấp bộ Đoàn đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Cuộc vận động vào kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác Đoàn định kỳ hàng năm và theo chuyên đề.

- Đưa nội dung thực hiện Cuộc vận động thành tiêu chí đánh giá thi đua của các cấp bộ Đoàn trong thực hiện nhiệm vụ công tác hàng năm.

- Tổ chức sơ kết Cuộc vận động gắn với liên hoan, đại hội thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác các cấp, tổng kết vào năm 2022.

 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 2. Cấp tỉnh

- Xây dựng, ban hành Kế hoạch triển khai Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” giai đoạn 2018 - 2022; chỉ đạo tổ chức thực hiện trong các cấp bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh.

- Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn là bộ phận thường trực, chịu trách nhiệm tham mưu, hướng dẫn tuyên truyền Cuộc vận động; tham mưu các giải pháp cụ thể tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, bản lĩnh, lòng yêu nước, đạo đức, lối sống văn hoá, tuân thủ pháp luật trong thanh niên; tham mưu sơ kết Cuộc vận động vào năm 2020, tổng kết vào năm 2022.

- Giao Ban Thanh thiếu nhi Trường học chỉ đạo, triển khai thực hiện cuộc cuộc vận động trong đoàn viên, thanh niên khối trường học.

- Các Ban Tỉnh đoàn căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tham mưu tổ chức, triển khai, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình, hoạt động hình thành, bồi đắp, phát huy các giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới; theo dõi, đôn đốc, đánh giá việc triển khai, thực hiện Cuộc vận động của các đơn vị được giao phụ trách.

- Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai trong hội viên, thanh niên.

 1. Các huyện, thị đoàn và đoàn trực thuộc

- Xây dựng kế hoạch triển khai Cuộc vận động phù hợp với đặc điểm của địa phương, đơn vị, tính cách, tâm lý đặc thù của từng đối tượng thanh niên.

- Chủ động tham mưu với cấp uỷ Đảng, chính quyền, phối hợp với các ban, ngành, đơn vị liên quan để tạo ra sự chỉ đạo đồng bộ, thuận lợi cho việc triển khai thực hiện Cuộc vận động.

- Định kỳ 6 tháng, 01 năm báo cáo kết quả triển khai, thực hiện Cuộc vận động của địa phương, đơn vị về Ban Thường vụ Tỉnh đoàn (qua Ban Tuyên giáo: email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.); báo cáo 6 tháng gửi về trước ngày 20/6; báo cáo 01 năm gửi về trước 30/11 hàng năm.

TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ, NHÀ Ở: TÁC ĐỘNG TỚI LỢI ÍCH CỦA TỪNG NGƯỜI DÂN

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là hoạt động có ý nghĩa quan trọng và ảnh hưởng sát sườn tới đời sống của từng người dân, từng gia đình trong thời gian tới.

TẤT CẢ NGƯỜI DÂN ĐỀU ĐƯỢC TÍNH ĐẾN ĐỂ KHÔNG AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

Nhận định về tình hình biến động dân số và nhà ở toàn quốc trong 10 năm qua, ông Nguyễn Văn Tân, nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cho rằng: Cuộc sống luôn biến động và công tác dân số cũng như vậy. So với Tổng điều tra dân số năm 2009 (TĐT 2009), 10 năm trôi qua với sự phát triển rất nhanh của KTXH đất nước, dân số nước ta cũng thay đổi rất nhiều cả về số lượng, cơ cấu, cả về phân bổ… Chính vì vậy, việc tiến hành TĐT 2019 có ý nghĩa rất lớn không chỉ đối công tác dân số nói chung, mà còn tác động tới lợi ích sát sườn của người dân.

Ông Nguyễn Văn Tân cho rằng: Việc Tổng điều tra dân số và nhà ở vừa là hoạt động mang tính vĩ mô, vừa liên quan đến lợi ích của từng người dân cụ thể.

Dẫn thông điệp của Liên Hợp Quốc là “Tất cả mọi người đều được tính đến”, ông Nguyễn Văn Tân nhấn mạnh rằng: Cuộc TĐT của chúng ta như là một cơ hội để “Tất cả mọi người dân đều được tính đến như là một chủ thể của sự phát triển KTXH đồng thời được hưởng lợi từ thành quả của sự phát triển KTXH của đất nước, để cho không ai bị bỏ lại phía sau”.

Ông Tân lý giải, có TĐT chúng ta mới đánh giá được diễn biến dân số trong thời gian qua, qua đó xác định chúng ta có thực hiện đúng chiến lược dân số hay không. Kết quả này không chỉ giúp chúng ta giám sát quá trình thực hiện, mà còn giúp chúng ta dự báo được sự phát triển dân số trong những năm tới. Trên cơ sở đó để hoạch định chính sách phát triển dân số nói chung và xây dựng những chính sách cụ thể tác động đến từng người dân.

Lấy ví dụ cụ thể về vấn đề mức sinh, ông Tân nêu vấn đề “chúng ta sẽ điều chỉnh mức sinh như thế nào? Và cho biết, về chính sách, trước đây chúng ta siết khá chặt nhằm giảm mức sinh. Nhưng vừa rồi (theo Nghị quyết 21 năm 2017) Đảng đã khẳng định là duy trì mức sinh thay thế. Như vậy những quy định về hạn chế mức sinh chắc chắn sẽ phải thay đổi và điều này sẽ tác động tới từng gia đình, từng cặp vợ chồng, từng người dân cụ thể.

Bày tỏ đồng tình với ý kiến của ông Nguyễn Văn Tân, TS. Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 nhấn mạnh thêm rằng: Cuộc TĐT 2019 có ý nghĩa hết sức quan trọng trong đánh giá chiến lược phát triển KTXH giai đoạn 2011-2020 và đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển KTXH giai đoạn 5 năm, đồng thời cũng là căn cứ để xây dựng chiến lược phát triển KTXH của giai đoạn tới (2021-2030), đặc biệt là xây dựng kế hoạch phát triển KTXH giai đoạn 2021-2025.

Kết quả TĐT 2019 cũng là căn cứ để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Trung ương về công tác dân số trong tình hình mới, trong đó có những chỉ tiêu như: Làm thế nào để giữ được mức sinh tự nhiên, mức sinh thay thế; hay giảm mức sinh chênh lệnh giữa thành thị với nông thôn, giữa vùng núi với vùng đồng bằng.

Bên cạnh đó, kết quả cuộc TĐT này còn liên quan tới việc đánh giá kết quả thực hiện những chỉ tiêu mà chúng ta đã cam kết với Liên Hợp Quốc về sự phát triển bền vững. Bởi nếu chúng ta thực hiện tốt các chỉ tiêu về phát triển bền vững sẽ tác động tới cuộc sống của từng người dân. Ví như chỉ tiêu mà chúng ta đã cam kết là: Tất cả mọi người đều được hưởng hạnh phúc, đều được hưởng hòa bình, không ai bị đói nghèo, không ai bị bỏ lại phía sau… Cho nên thông tin của cuộc TĐT 2019 có ý nghĩa hết sức quan trọng cả ở tầm vĩ mô, cả ở tầm vi mô với từng người dân, từng gia đình.

CUỘC TỔNG ĐIỀU TRA LỚN NHẤT TỪ TRƯỚC ĐẾN NAY

Thông tin thêm về công tác chuẩn bị TĐT 2019, ông Nguyễn Bích Lâm cho biết, đây là cuộc Tổng điều tra lớn nhất từ trước đến nay.

Theo ông, ngành thống kê có 3 loại tổng điều tra (gổm Tổng điều tra kinh tế; Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp thủy sản; Tổng điều tra dân số), trong đó, Tổng điều tra dân số được thực hiện 10 năm 1 lần. Cuộc tổng điều tra dân số lần này là cuộc tổng điều tra lớn nhất so với những lần tổng điều tra trước đây cả về mặt quy mô lẫn ứng dụng phương pháp thực hiện.

Chính vì vậy, từ nhiều năm nay, Tổng cục Thống kê đã chuẩn bị rất cẩn thận và chu đáo cho cuộc Tổng điều tra dân số nhà ở 2019, đặc biệt là trong năm 2018 và những tháng đầu năm 2019.

Cụ thể, về cơ cấu tổ chức, đã thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 từ cấp Trung ương tới cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã để chỉ đạo thành công cuộc tổng điều tra này. Trong đó, Ban Chỉ đạo Trung ương do Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ làm Trưởng ban.

Thứ hai, Tổng cục xác định phương pháp luận theo các chuẩn quốc tế để áp dụng vào cuộc tổng điều tra lần này.

Thứ ba là xác định cách chọn mẫu để vừa đảm bảo suy rộng được kết quả của các chỉ tiêu, đồng thời phù hợp với mức kinh phí dành cho tổng điều tra.

Thứ tư, là cài đặt những thông tin để tính toán, đánh giá các chỉ tiêu để phục vụ cho việc xây dựng các kế hoạch, chiến lược, thực hiện các cam kết của Việt Nam.

Đặc biệt, là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào tổng điều tra dân số và nhà ở nhằm nâng cao chất lượng thông tin./.

Nguồn: Tạp chí Tuyên giáo Trung ương

BÀI HÁT THANH NIÊN

Chúng tôi xin gửi đến các bạn đoàn viên thanh niên lời bài hát:

Thanh niên vì ngày mai

Sáng tác: Phạm Đăng Khương

 

Dù lên rừng hay xuống biển,

Dù vượt suối qua đèo dốc cao

Thanh niên ta sẵn sàng đi tới xây cuộc đời mới.

Những thành phố mới sẽ mọc lên,

Những con đường thênh thang rộng mở,

Nào Đoàn ta đi lên núi sông đang chờ.

Đường về tương lai bao la,

Thế giới cùng ta hát chung một bài ca.

Con rồng Việt Nam đang lớn lên từ khắp muôn nhà

Và Đoàn ta đi lên đi lên vì ngày mai.

 

Bàn chân từng quen chiến trường,

Đời đã nếm trải nhiều gió sương

Thanh niên ta tiến về phía trước vui cùng nhịp bước.

Hát cùng non nước những bài ca,

Hát lên niềm tin khắp mọi nhà,

Rộn niềm vui ta ca hát vang lên đường.

Đường về tương lai bao la

Thế giới cùng ta hát chung một bài ca.

Con rồng Việt Nam đang lớn lên từ khắp muôn nhà

Và Đoàn ta đi lên đi lên vì ngày mai.

Ban TCXDĐ Tỉnh đoàn (th)

 

[1] Hồ Chí Minh: toàn tập, Nxb CTQG, Hà Nội, 2011, Tập 4, tr.167.

[2] Hồ Chí Minh: toàn tập, Nxb CTQG, Hà Nội, 2011, Tập 4, tr.35.

 1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG, HN, 2011, tập 9, tr. 382.

[4]. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG, HN, 2011, tập 9, tr.258.

[5]. Hồ Chí Minh: Toàn tập Nxb CTQG, HN, 2011, tập 7, tr.434.

[6]. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG, HN, 2011, tập 8, tr.263.

[7]. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG, HN, 2011, tập 10, tr.453.

[8] . Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG, HN, 2011, Tập 10, tr.457.

[9]. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG, HN, 2011, tập 7, tr.269.

[10]. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG, HN, 2011, tập 15, tr.295.

[11]. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG, HN, 2011, tập 13, tr.454.

[12] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG, HN, 2011, Tập 1, tr.20.

[13] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG, HN, 2011, Tập 15, tr.325.

[14] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG, HN, 2011, Tập 5, tr.216

[15] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG, HN, 2011, Tập 4, tr.32

[16] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG, HN, 2011, Tập 13, tr.298

[17] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG, HN, 2011, Tập 11, tr.547

[18] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG, HN, 2011 ,Tập 10, tr.176

[19] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG, HN, 2011, Tập 15. Tr.527

[20] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG, HN, 2011, Tập 11, tr.258

[21] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG, HN, 2011, Tập 15, tr.579

[22] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG, HN, 2011, Tập 6, tr.427                                                        

[23] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG, HN, 2011, Tập 13, tr.91

[24] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG, HN, 2011, Tập 13, tr.272.

[25] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG, HN, 2011, tập 3, tr.274.

[26] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG, HN, 2011, Tập 11, tr.603

[27] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb CTQG, HN, 2011, Tập 10, tr.439

 

Video

http://doanthanhnien.vn/tin-tuc/phong-chong-tac-hai-cua-thuoc-la

Liên kết website

Thống kê

Đang có 39 khách và không thành viên đang online

noirporno.com fuegoporno.com xvideos2020.me veryxxxhd.com desijimo.com porno peliculas XXX